***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

อัตลักษณ์-เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

เก่งกีฬา   รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

 

เอกลักษณ์

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ นานาชาติ และมีน้ำใจนักกีฬา