ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ (TOR)

ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 2

ภาคผนวก 3

แบบ ปปช.07