ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการวันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง การประกวดนาย - นางนพมาศ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี