***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

ลักษณะของโรงเรียน

1. การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงชั้นที่ 3
(ม.1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ยกน้ำหนัก
และ ยูโด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬา
3. เป็นโรงเรียนประจำ (กิน-นอน)
4. นักเรียนทุกคนจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น