ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จำนาน 62 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จำนวน 62 รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคุณลักษณะ