ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

 

ปรัชญา

"สร้างสรรค์กีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

 

วิสัยทัศน์

"เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา"