ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกีฬฒาจังหวัดชลบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยสถาบันการพลศึกษา ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้ประเมิน 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.จิรพรรณ รัตนวีระประดิษฐ ประธานคณะผู้ประเมิน

นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ กรรมการประเมิน นางอรทัย นิธิสกุลกาญจน์ กรรมการประเมิน

นางกานต์สิรี บุญสิงห์ กรรมการประเมิน และนายปีติภัทร กิจบำรุง กรรมการและเลขานุการ