ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี