ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน       

เป็นตราประกอบด้วย รูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณบนสามห่วง
ล้อมรอบด้วยแถบชื่อสถาบันการ
พล ศึกษาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี