***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

 

 
 
 

นางสาวจุฑามาส  บุญครุฑ
นักวิชาการเงินและบัญชี