***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

 

นางสาวจุฑามาส  บุญครุฑ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวกาญจนา ริดตา
นักวิชาการพัสดุ