***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

 

นางสาวชลธิชา  บุญกลึง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

 

นายรชต ภูมิมะนาว
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

 

นางสาวพัชรินทร์  เกษียร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

นางสาววราวรรณ สรายหอม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางกรรณิกา  พลสันต์
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวพัณณ์ชิตา พอกล้า
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภารัตน์  เขาภูงาม
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร

ว่าที่ร.ต. หญิงกานดา จันทลี
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ