***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

 

นางสาวชลธิชา  บุญกลึง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวปนิดา  พิมูลขันธ์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์  เกษียร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

นางสาววราวรรณ สรายหอม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางกรรณิกา  พลสันต์
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวอรอุมา ใจห้าว
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวชญาน์นัน   พันธุรัตน์
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

ว่าที่ร.ต. หญิงกานดา จันทลี
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภารัตน์  เขาภูงาม
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนิภาภรณ์ พอกล้า
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิภาพร ศรีรอง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายรชต ภูมิมะนาว
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายศักดิ์ชัย จิตติแสง
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

นางสาวปุญชรัศมี โชติมณีทรัพย์
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา