ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

 

อัตลักษณ์

"เก่งกีฬา รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม"

 

เอกลักษณ์

"สถานศึกษาที่ส่งเสริมนักกีฬาสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ"