ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

 

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริหาร

ขอบเขตของงาน (TOR)

การคำนวณส่วนต่าง 15%

สัญญาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ

แบบ บก.06

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข 1

ภาคผนวก ข 2

ภาคผนวก ข 3

ภาคผนวก ข 4

ภาคผนวก ค