ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมา

ขอบเขตของงาน (TOR)

แบบ บก.06

สัญญาจ้าง

การคำนวณส่วนต่าง

รายการอาหาร 1

รายการอาหาร 2

รายการอาหาร 3

รายการอาหาร 4

รายการอาหาร 5

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ค