ทักษะดีมีน้ำใจนักกีฬาพัฒนาสังคม

หน้าหลัก
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ทำเนียบผู้อำนวยการ
ปรัชญา-วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
ธงประจำโรงเรียน
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
คนขับรถ
งานประกันคุณภาพ
รายงานประจำปี ๕๖
รายงานประจำปี ๕๗
รายงานประจำปี ๕๘
รายงานประจำปี ๖๐
รายงานประจำปี ๖๑
รายงานประจำปี ๖๒
รายงานประจำปี ๖๓
รายงานประจำปี ๖๔
รายงานประจำปี ๖๕
รายงานประจำปี ๖๖
คะแนน ONET
คะแนน ONET ๒๕๕๗
คะแนน ONET ๒๕๕๘
คะแนน ONET ๒๕๖๐
คะแนน ONET ๒๕๖๑
๗ ชนิดกีฬา
กีฬากรีฑา
กีฬาเซปักตะกร้อ
กีฬาฟุตบอล
กีฬายกน้ำหนัก
กีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สนามฝึกซ้อมกีฬา
นักกีฬากรีฑา
นักกีฬาเซปักตะกร้อ
นักกีฬาฟุตบอล
นักกีฬายกน้ำหนัก
นักกีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
บทความน่ารู้
เว็บไซต์ดีมีประโยชน์
ราคากลาง
รายงานงบทดลอง
มกราคม ๖๐-ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ ๖๐--ปัจจุบัน
กรกฎาคม ๖๐-ปัจจุบัน
กันยายน ๖๐-ปัจจุบัน
ตุลาคม ๖๐-ปัจจุบัน
พฤศจิกายน ๖๐-ปัจจุบัน
ธันวาคม ๖๐-ปัจจุบัน
วารสาร
ปีการศึกษา ๖๓ ภาคเรียนที่ ๑
จดหมายข่าว

งานแผนและงบประมาณ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ๒๕๖๗

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 

 

 
 
ประกาศงานพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง  
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ  
   
   
 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายยุทธพร วงศ์วิชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ภายในท้องถิ่น
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ทีวีออนไลน์
หนังสือพิมพ์