เก่งกีฬา รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

หน้าหลัก
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปรัชญา-วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์ปี ๖๑-๖๕
ธงประจำโรงเรียน
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
รายงานประจำปี ๔๖
รายงานประจำปี ๔๗
รายงานประจำปี ๔๘
รายงานประจำปี ๖๐
รายงานประจำปี ๖๑
รายงานประจำปี ๖๒
รายงานประจำปี ๖๓
คะแนน ONET
คะแนน ONET ๒๕๕๗
คะแนน ONET ๒๕๕๘
คะแนน ONET ๒๕๖๐
คะแนน ONET ๒๕๖๑
คะแนน ONET ๒๕๖๒
๗ ชนิดกีฬา
กีฬากรีฑา
กีฬาเซปักตะกร้อ
กีฬาฟุตบอล
กีฬายกน้ำหนัก
กีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สนามฝึกซ้อมกีฬา
นักกีฬากรีฑา
นักกีฬาเซปักตะกร้อ
นักกีฬาฟุตบอล
นักกีฬายกน้ำหนัก
นักกีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2562
บทความน่ารู้
เว็บไซต์ดีมีประโยชน์
ราคากลาง
รายงานงบทดลอง
มกราคม ๖๐-ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ ๖๐--ปัจจุบัน
กรกฎาคม ๖๐-ปัจจุบัน
กันยายน ๖๐-ปัจจุบัน
ตุลาคม ๖๐-ปัจจุบัน
พฤศจิกายน ๖๐-ปัจจุบัน
ธันวาคม ๖๐-ปัจจุบัน
วารสาร
ปีการศึกษา ๖๓ ภาคเรียนที่ ๑
จดหมายข่าว

งานวางแผน

และงบประมาณ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพ.ศ.๒๕๖๑-๑๕๖๕

 

 

 

ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ข่าวประชาสัมพันธ ์

การฝึกซ้อมการฝึกซ้อมของ ๗ ชนิดกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

กีฬายกน้ำหนัก คลิ๊กที่นี่

กีฬายูโด คลิ๊กที่นี่

กีฬาเซปักตะกร้อ คลิ๊กที่นี่ ack

กีฬาฟุตบอล คลิ๊กที่นี่

กีฬากรีฑา คลิ๊กที่นี่

กีฬาบาสเกตบอล คลิ๊กที่นี่

กีฬาฮอกกี้ คลิ๊กที่นี่

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดูผลการเรียนคลิ๊กที่น ี่

 

1

 
 
ประกาศงานพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน
ดร.ธนกร มีหินกอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ภายในท้องถิ่น
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ทีวีออนไลน์
หนังสือพิมพ์